Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego Architekt

§ 1 Definicje

 1. Łazienkaplus.pl – oznacza sklep internetowy, dostępny w domenie lazienkaplus.pl, prowadzony przez Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach przy ul. Składowej 17, 62 - 023, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400575, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500 000 PLN w całości opłacony oraz NIP: 7831683382, właściciela i organizatora Programu.
 2. Partner - oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
 3. Klient - oznacza podmiot, któremu został polecony przez Partnera sklep internetowy Łazienkaplus.pl, a który wcześniej do Programu nie został zgłoszony.
 4. Program – oznacza „Program partnerski Architekt” działający pod adresem architekt.lazienkaplus.pl.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.

 § 2 Informacje wstępne

 1. Zasady funkcjonowania Programu są określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: architekt.lazienkaplus.pl.
 3. Regulamin w sposób wyczerpujący reguluje prawa i obowiązki Łazienkaplus.pl i Partnera, o ile w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie postanowiono inaczej.
 4. Przed przystąpieniem do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację przez Partnera zasad zawartych w tych dokumentach.  

§ 3 Zasada działania Programu

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi kosztami ani opłatami.
 2. W dowolnym momencie Partner może zrezygnować z udziału w Programie i usunąć konto w Programie poprzez Kontakt mailowy pod adresem architekt@lazienkaplus.pl.
 3. Program daje Partnerowi możliwość uzyskania prowizji określonej przez Łazienkaplus.pl, której wysokość widoczna jest po zalogowaniu się przez Partnera do Programu.
 4. Partner przystępując do Programu ma za zadanie zachęcać Klienta do składania zamówień w sklepie internetowym Łazienkaplus.pl.
 5. Partner ma możliwość zgłoszenia w Programie swojego Klienta. Zgłoszenie to musi nastąpić przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Następuje ono poprzez podanie 6 ostatnich cyfr numeru telefonu oraz imienia i nazwiska klienta. Klient ten przypisany jest Partnerowi na okres 180 dni.
 6. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 7. Partner nie jest podmiotem powiązanym z Łazienkaplus.pl i nie ma prawa do składania Klientowi wiążących ofert co do cen oraz terminów dostawy towarów.
 8. Działanie na szkodę Łazienkaplus.pl jest niedozwolone i będzie skutkować zawieszeniem konta Partnera z przepadkiem wszystkich prowizji oraz będzie uprawniało Łazienkaplus.pl do żądania zwrotu wszystkich prowizji wypłaconych Partnerowi, co nie ogranicza uprawnienia Łazienkaplus.pl do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 § 4 Uczestnictwo w Programie

 1. Partnerami Programu mogą być:
  •    osoby prawne,
  •    jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
  •    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wyposażenia wnętrz.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie należy zarejestrować się na stronie dostępnej pod domeną: architekt.lazienkaplus.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zalogowanie do Programu będzie możliwe po dokonaniu weryfikacji danych Partnera pod względem ich poprawności i zgodności ze stanem faktycznym, przeprowadzanej przez Lazienkaplus.pl.
 3. W przypadku podania fałszywych lub niepełnych danych konto Partnera zostanie automatycznie usunięte z Programu.
 4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności podanych przez potencjalnego Partnera danych Łazienkaplus.pl ma prawo wystąpić z żądaniem udostępnienia dokumentów je potwierdzających we wskazanym przez Łazienkaplus.pl terminie. Odmowa przedłożenia dokumentów w powyższym terminie oznacza rezygnację Partnera z udziału w Programie i automatyczne usunięcie konta Partnera z Programu.
 5. Partner w dowolnym momencie może zmienić swoje dane teleadresowe lub dotyczące adresu poczty elektronicznej (z wyłączeniem Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP) w Programie przez zakładkę „edytuj konto” lub zgłaszając to drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: architekt@lazienkaplus.pl. Zmiana innych danych Partnera jest możliwa wyłącznie poprzez przesłanie przez Partnera zmienionych danych na w/w adres poczty elektronicznej i po przeprowadzeniu przez Łazienkaplus.pl weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 2 - 4 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy zmiana danych Partnera następuje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: architekt@lazienkaplus.pl, Łazienkaplus.pl potwierdzi dokonanie przedmiotowej zmiany.
 7. Łazienkaplus.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Partnera bez konieczności podawania powodu. W takiej sytuacji wszystkie zgromadzone na koncie Partnera środki zostaną wypłacone w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 8. Partner przystępując do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących Programu.
 9. Partner uzupełniając wizytówkę oraz dodając wizualizacje/zdjęcia swoich projektów wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Łazienkaplus.pl S.A.
 10. Łazienkaplus.pl pozostawia sobie możliwość wyboru z dodanych przez Partnera prac, tych które zostaną opublikowane w serwisie lazienkaplus.pl.

 § 5 Prowizje i wypłaty

 1. Prowizja jest to forma wynagrodzenia Partnera z tytułu dokonanych przez jego Klientów zamówień. Prowizja obliczana jest od wartości końcowej produktów w zamówieniu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych w nim zmian.
 2. Prowizja jest naliczana Partnerowi w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przez Biuro Obsługi Klienta Łazienkaplus.pl zamówienia.
 3. Wysokość prowizji i stan konta Partnera są widoczne dla Partnera zalogowanego w Programie.
 4. Łazienkaplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji nie częściej niż raz na kwartał o czym Partner – zgodnie z §6 p 1. – zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu do Programu licząc od chwili wejścia w życie zmian dokonanych w regulaminie.
 5. Prowizje uzyskane przez Partnera z różnych zamówień klientów, sumują się.
 6. Prowizje uzyskane przez Partnera w ramach akcji promocyjnych dotyczących konkretnego producenta lub kategorii produktu nie sumują się z prowizją podstawową.
 7. Wypłata prowizji może nastąpić po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od momentu finalizacji zamówienia przez Klienta. Przez finalizację zamówienia rozumie się opłacenie pełnej kwoty za zamówienie oraz odbiór wszystkich produktów z zamówienia. Minimalna kwota do wypłaty to 200 (dwieście) zł. Warunkiem wypłaty jest otrzymanie od Partnera faktury VAT,  rachunku lub podpisanie umowy o dzieło. Łazienkaplus.pl w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania faktury, rachunku lub podpisania umowy dokonuje przelewu na numer rachunku bankowego podanego przez Partnera.
 8. Faktury VAT i rachunki można dostarczać drogą elektroniczną wysyłając je na następujący adres poczty elektronicznej: architekt@lazienkaplus.pl lub poprzez wysłanie tradycyjna pocztą na adres Łazienkaplus.pl S.A. Składowa 17, 62-023 Żerniki.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy lub dokonania zwrotów przez Klienta prowizja jest naliczana tylko za faktycznie odebrane i zapłacone produkty.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta zapytania ofertowego w sklepie Łazienkaplus.pl przed momentem rejestracji go przez Partnera i uzyskaniu przez niego rabatu na zakupy, prowizja nie zostanie przyznana Partnerowi.
 11. Wyróżnia się 3 statusy prowizji:
  •    oczekująca – zamówienie Klienta zostało złożone, następnie sfinalizowane, ale nie minęło 60 dni od momentu zapłacenia lub odbioru produktów,
  •    zaakceptowana – środki, które można wypłacić,
  •    anulowana – Klient anulował zamówienie, odstąpił od umowy lub zwrócił  produkty; prowizja przepadła na podstawie § 5 ust. 6 lub ust. 10 Regulaminu.
 12. Łazienkaplus.pl ma prawo cofnąć prowizję w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie przestrzegania przez Partnera Regulaminu lub stosowania przez niego nieuczciwych praktyk.

 § 6 Postanowienia końcowe

 1. Łazienkaplus.pl może zmienić Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także  uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Programu. Zmiana zaczyna obowiązywać  w terminie wskazanym przez Łazienkaplus.pl S.A., który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia w Łazienkaplus.pl zmienionego Regulaminu. Partner przy pierwszym logowaniu do Programu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Łazienkaplus.pl. Do zobowiązań powstałych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia.
 2. Podane przez Partnerów dane osobowe Łazienkaplus.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Łazienkaplus.pl.

Zaloguj się

(wszystkie pola są wymagane)

Zresetuj hasło

(wszystkie pola są wymagane)

Zgłoś klienta

(wszystkie pola są wymagane)
(9 cyfr np. 790 888 986)
(9 cyfr np. 790 888 986)
Powyższe dane wymagane są tylko do powiązania zamówienia Klienta z partnerem.