Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.

  Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Architekt.lazienkaplus.pl (zwany dalej Programem Partnerskim). Dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Partnerów w Programie Partnerskim prowadzonym przez Łazienkaplus.pl S.A.

  Definicje:

  Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

  Program Partnerski– oznacza „Program partnerski Łazienkaplus.pl - Architekt” działający pod adresem architekt.lazienkaplus.pl.

  Partner- oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.

 2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Łazienkaplus.pl S.A., obowiązujące w Programie Partnerskim.
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Partnerów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Łazienkaplus.pl S.A. w zakresie Programu Partnerskiego.
  2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt. 2.1.
  3. Partnerzy mogą zapoznać się ze szczegółami Programu Partnerskiego oraz regulaminem bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  4. Dane osobowe umieszczane w bazie Programu Partnerskiego przez Partnera są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
  5. Zbiór danych osobowych wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego przetwarzany przez  Łazienkaplus.pl S.A. został zarejestrowany w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych Łazienkaplus.pl S.A. pod nazwą Partnerzy Programu Partnerskiego. Administratorem danych jest Łazienkaplus.pl S.A.
  6. Dane osobowe gromadzone przez Łazienkaplus.pl S.A. wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Partnerem oraz do innych czynności związanych z udziałem Partnera w Programie Partnerskim, a także, jeśli Partner wyrazi stosowną zgodę -  w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne) dotyczącego świadczonych usług przez Łazienkaplus.pl S.A. zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
  7. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Partnera w Programie Partnerskim (w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego).
  8. W trakcie rejestracji Partner podaje następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, NIP, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres e-mail.
  9. Dane osobowe Partnerów są przechowywane w bazie danych Programu Partnerskiego przez  cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Partner zarejestrowany w programie może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy korzysta ze swojego konta czy też nie.
  10. Dane Partnerów zarejestrowanych w Programie Partnerskim nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Łazienkaplus.pl S.A. do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
  11. Adresy IP Partnerów zarejestrowanych w Programie Partnerskim wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Programem Partnerskim. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Partnerów.
  12. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Programu Partnerskiego. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Partnerów.
  13. Łazienkaplus.pl S.A. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Partnerów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Partnerów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Programu Partnerskiego, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem: https://architekt.lazienkaplus.pl/pomoc/informacja-o-cookies.

 3. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
  1. Partnerami Programu Partnerskiego mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Program Partnerski nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku Partnerów.
  2. Administrator Programu Partnerskiego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Programie Partnerskim osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

 4. Zabezpieczenia.
  1. Program Partnerski wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą  Łazienkaplus.pl S.A. przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Łazienkaplus.pl S.A. posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożyła  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.
  2. Łazienkaplus.pl S.A. zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
  3. Łazienkaplus.pl S.A. oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  4. Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)  (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Programie Partnerskim jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i z Programu.
  5. Program Partnerski posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. Certyfikat ten został wydany przez Unizeto Technologies S. A., która jest największym publicznym centrum certyfikacji w Polsce.
  6. Partner winien jednak mieć świadomość, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Łazienkaplus.pl S.A. należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Partner winien zatem  również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera.

 5.  Rezygnacja/poprawa danych.
  1. Łazienkaplus.pl S.A. zapewnia realizację uprawnień Partnerów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Partnerzy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Łazienkaplus.pl S.A. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Łazienkaplus.pl S.A. danych osobowych innemu niż Łazienkaplus.pl S.A. administratorowi danych.
  2. Łazienkaplus.pl S.A. zapewnia Partnerom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Łazienkaplus.pl S.A. zapewnia Partnerom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku usunięcia konta, o którym mowa w §3 pkt 2 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Łazienkaplus.pl S.A. może odmówić usunięcia danych Partnera wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy lub też gdy Łazienkaplus.pl S.A. uzyska i utrwali wiadomość, że Partner swoim dotychczasowym zachowaniem w Programie Partnerskim naruszył regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Partnera.
  3. Usunięcia danych Partnera można dokonać poprzez Kontakt mailowy pod adresem architekt@lazienkaplus.pl lub drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Łazienkaplus.pl S.A. (ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki), list polecony zawierający takie żądanie.
  4. Usunięcie danych Partnera zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Partnera z Programu Partnerskiego.
  5. Jeśli w momencie otrzymania  żądania  o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych Partner posiada zgromadzone na swoim koncie środki pieniężne (prowizje ze zrealizowanych zamówień), środki te przepadają i Partner nie ma możliwości ich wypłacenia.
  6. Partner, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ma prawo w każdej chwili z tego zrezygnować.  Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to Łazienkaplus.pl S.A.  – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na architekt@lazienkaplus.pl. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie rejestracji Partnera.

 6. Zmiany Polityki Prywatności.
  1. Łazienkaplus.pl S.A. zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Partnerów zarejestrowanych w Programie Partnerskim, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.
  2. Partner ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto z Programu Partnerskiego.  Pozostawienie konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.

 7. Kontakt.
  1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Programie Partnerskim, uprasza się  o kontakt pod adresem: architekt@lazienkaplus.pl.

Zaloguj się

(wszystkie pola są wymagane)

Zresetuj hasło

(wszystkie pola są wymagane)

Zgłoś klienta

(wszystkie pola są wymagane)
(9 cyfr np. 790 888 986)
(9 cyfr np. 790 888 986)
Powyższe dane wymagane są tylko do powiązania zamówienia Klienta z partnerem.